Gebruikersreglement

Inhoudsopgave

Artikel 1: Uitleg werkwijze

 1. Wonex.nl is een NVM-makelaar die bemiddelt bij de verkoop van woningen in heel Nederland. Wonex.nl is een zogenaamde verkoopmakelaar en sluit hiertoe met de eigena(a)r(en) van de betreffende woning een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Bij de verkoop van de woningen van haar opdrachtgevers maakt Wonex.nl gebruik van haar website. Wonex.nl bemiddelt daarbij in opdracht van de verkoper. Potentiële kopers kunnen zich melden via de website van Wonex.nl. Dit gebruikersreglement is opgesteld om krachtens Art. 21 van de 'Algemene Consumentenvoorwaarden NVM' afwijkende afspraken te maken over de regels die gelden voor verkopers en (potentiële) kopers die gebruik maken van de diensten en/of website van Wonex.nl.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 2: Definities

In dit Gebruikersreglement worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Wonex: Wonex.nl als zodanig.
 2. De gebruiker: de partij die zich als gebruiker van de website registreert en gebruik kan maken van de door Wonex.nl via haar website geboden service en faciliteiten of de partij die op andere wijze gebruik maakt van de website. De in dit Gebruikersreglement bedoelde gebruiker is gelijk te stellen met de (potentiële) koper van een object.
 3. De opdrachtgever: de partij die Wonex.nl een opdracht tot dienstverlening heeft verstrekt voor het verlenen van diensten bij de verkoop van zijn/haar woning.
 4. Adverteerder: degene die via de website adverteert zonder gebruik te maken van dienstverlening bij de verkoop van een object.
 5. Website: de website www.wonex.nl.
 6. Funda: de website www.funda.nl.
 7. Service/faciliteiten: de via haar website door Wonex.nl aan de gebruiker geboden faciliteiten, die (geheel of ten dele) gericht zijn op de bemiddeling bij het tot stand brengen van een koopovereenkomst tussen de verkoper van een object en de gebruiker.
 8. Gebruikersreglement: de door de gebruiker geaccepteerde regels die gelden voor het gebruik van de website. De gebruiker is door acceptatie van het Gebruikersreglement gebonden aan de daarin vastgelegde regels en aan hem opgelegde verplichtingen.
 9. Registratie/registreren: het zich als gebruiker van de website aanmelden door middel van het opgeven van een e-mailadres en een wachtwoord.
 10. Object: de woning dan wel het onroerend goed dat (mede) via de website van Wonex.nl tot verkoop wordt aangeboden door een adverteerder of verkoper (zijnde een opdrachtgever van Wonex.nl).
 11. Verkoper: degene die Wonex.nl opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten bij de verkoop van een object.
 12. Koper: de (potentiële) koper van een object dat (mede) via de website van Wonex.nl tot verkoop wordt aangeboden door een verkoper of adverteerder. De (potentiële) koper is gelijk te stellen met de gebruiker als bedoeld in dit Gebruikersreglement.
 13. Bezichtiging: de via de website van Wonex.nl geboden mogelijkheid voor de gebruiker om een object van een verkoper te kunnen bekijken.
 14. Bieding: een door de gebruiker op de website van Wonex.nl uitgebracht bod op een op de website aangeboden object.
 15. Overeenstemming: de tussen de verkoper en de gebruiker via de website van Wonex.nl bereikte wilsovereenstemming over de belangrijkste hoofdpunten van de koop ter zake een object.
 16. Koopovereenkomst: de door beide partijen ondertekende overeenkomst tussen een verkoper en een gebruiker, opgesteld door een door de gebruiker aangewezen notaris.
 17. Taxatie: de via de website van Wonex.nl aan de gebruiker geboden mogelijkheid om een zelfstandige overeenkomst te sluiten met een taxateur ten behoeve van de taxatie van een woning.
 18. Hypotheekbank: de via de website van Wonex.nl geboden mogelijkheid voor de gebruiker om een zelfstandige overeenkomst te sluiten met een hypotheekbank voor een hypotheekadvies ten behoeve van de aanschaf van een object.
 19. Een derde: niet zijnde Wonex.nl of met Wonex.nl samenwerkende bedrijven of de gebruiker.
 20. Spamfilter: een computerprogramma cq. toepassing voor het identificeren en het al dan niet verplaatsen en/of verwijderen van vermeende ongewenste e-mail.
 21. Energielabel: Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is welke wordt aangeduid d.m.v. een letter, zie www.energielabel.nl voor meer info.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 3: Algemeen

 1. Niet naleving van de in dit Gebruikersreglement vervatte regels en verplichtingen kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van de website en/of onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening, zulks onverminderd alle aanspraken die Wonex.nl als gevolg van de bedoelde niet naleving jegens de gebruiker mocht hebben, de aanspraak op schadevergoeding daaronder begrepen.
 2. Wonex is een online makelaarskantoor wat uitsluitend gebruik maakt van internet, e-mail en telefoon, derhalve kan er uitsluitend via voornoemde communicatiemiddelen met de makelaar(s) van Wonex gecommuniceerd worden.
 3. De gebruiker niet zijnde een adverteerder dient dagelijks te controleren op nieuwe e-mail. Wonex is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van (een) spamfilter(s) en/of andere programmatuur/toepassingen/applicaties die het e-mailverkeer mogelijkerwijs kunnen belemmeren.
 4. Wonex.nl werkt voor een vast tarief dat niet afhankelijk is van de verkoop van de woning. Nadat de gebruiker de opdracht tot dienstverlening heeft verstrekt is er geen mogelijkheid tot creditering en/of restitutie van courtage of andere in rekening gebrachte kosten.
 5. De gebruiker/opdrachtgever niet zijnde een adverteerder maakt geen gebruik van diensten van anderen dan Wonex. Buiten Wonex om brengt hij geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.
 6. Betaling van diensten, courtage en producten geschiedt middels de aan Wonex gekoppelde iDEAL-module. Indien de opdrachtgever een factuur vanuit Wonex ontvangt, verklaart te dezen binnen 8 dagen na factuurdatum aan zijn betalingsverplichting te zullen voldoen door het betalen van de aan hem in rekening gebrachte courtage en/of kosten voor aanvullende diensten. Indien er niet binnen de gestelde termijn aan de betalingsverplichting wordt voldaan dan zal Wonex.nl €25,- administratiekosten per factuur in rekening brengen. Daarnaast behoudt Wonex zich het recht voor om de advertentie van de website en Funda te verwijderen.
 7. In geval van verwijdering van de website en Funda door het niet nakomen van de betalingsverplichting zullen de kosten voor het eventueel opnieuw publiceren van advertenties op de website en Funda €195,- incl. btw. bedragen. Deze kosten zullen vooraf door de gebruiker moeten worden voldaan alsmede eventuele achterstallige betalingen en/of schadevergoedingen. Wonex behoudt zich het recht voor om een verzoek tot her-publicering te weigeren.
 8. De dienstverlening duurt totdat de woning is verkocht, behoudens het gestelde onder artikel 3.9, de opdracht tot dienstverlening door de verkoper word ingetrokken, daarna zal de dienstverlening tot een einde komen.
 9. De vermelding van de advertentie op de website www.wonex.nl en www.funda.nl geldt voor de duur van een jaar na aanmelddatum. De verlengingskosten voor woningen bedragen € 75,- incl. BTW per jaar en voor bedrijfs-/ agrarische-/ en recreatieobjecten € 150,- incl. BTW per jaar.
 10. Het is de gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de (faciliteiten op de) website van Wonex.nl en Funda te gebruiken voor commerciële doeleinden, met uitzondering van het adverteren van woningen op de website, op straffe van een boete van 775,- euro excl. btw. per overtreding, zulks onverminderd alle aanspraken die Wonex.nl als gevolg van het misbruik jegens de gebruiker mocht hebben, de aanspraak op schadevergoeding daaronder begrepen.
 11. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een energielabel voor zijn/haar woning. Wonex.nl is derhalve niet aansprakelijk voor het energielabel.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 4: Aanmeldingen en verplichtingen gebruiker

  1. Voordat een verkoper/adverteerder bij zijn eerste bezoek op de website gebruik kan maken van diverse via de website door Wonex.nl geboden service/faciliteiten, zal de verkoper/adverteerder zich op de website moeten aanmelden. De verkoper/adverteerder zal worden gevraagd om zijn e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord in te vullen. Vervolgens ontvangt de verkoper/adverteerder binnen enkele minuten een bevestiging van de aanmelding via een e-mail. De aanmelding dient vervolgens door de verkoper/adverteerder te worden bevestigd. Hierna dient de verkoper/adverteerder een aantal aanvullende zaken (oa. persoonlijke gegevens) in te vullen op een digitaal formulier. De verkoper/adverteerder kan dit digitale formulier niet opslaan indien hij zich niet bekend en akkoord heeft verklaard met het Gebruikersreglement en de gebondenheid daaraan heeft aanvaard. Het Gebruikersreglement dient dus eerst zorgvuldig door de verkoper/adverteerder te worden gelezen.
  2. Voordat een (potentiële) koper via de website een bod kan uitbrengen of een aanvraag voor meer informatie of een bezichtiging kan doen zal deze eerst zijn persoonlijke gegevens moeten invullen op een digitaal formulier. De (potentiële) koper kan dit digitale formulier niet verzenden indien hij zich niet bekend en akkoord heeft verklaard met het Gebruikersreglement en de gebondenheid daaraan heeft aanvaard. Het Gebruikersreglement dient dus eerst zorgvuldig door de (potentiële) koper te worden gelezen.
 1. Aanmelding als verkoper/adverteerder en het verdere gebruik door de verkoper van de website is gratis.
 2. Bij alle volgende bezoeken aan de website kan de verkoper zich op de website aanmelden door middel van zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord. Ook voor wat betreft deze volgende bezoeken aan de website geldt onverkort de gebondenheid van de verkoper aan het Gebruikersreglement.
 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord alsmede voor alle handelingen die onder zijn gebruikersnaam plaatsvinden. Wachtwoord en gebruikersnaam zijn strikt persoonlijk.
 4. De opdrachtgever dient direct na publicatie op de website en Funda de advertenties te controleren op eventuele onjuistheden. Onjuistheden kunnen uiterlijk binnen 3 werkdagen kenbaar worden gemaakt aan Wonex. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig reageert dan accepteert hij/zij de advertenties als zodanig.
 5. De gebruiker gaat akkoord dat Wonex.nl de gegevens van de gebruiker beschikbaar stelt aan met Wonex.nl samenwerkende bedrijven.
 6. Na het verstrekken van de opdracht tot dienstverlening heeft de gebruiker maximaal 6 maanden de tijd om een aanvraag voor publicatie van de woning op de website en Funda in te dienen. Doet de gebruiker dit niet, of niet tijdig, dan eindigt de dienstverlening.
 7. Wonex behoudt zich het recht voor om alle eventuele extra kosten als gevolg van wetswijzigingen en/of wijzigingen in het NVM reglement aan de opdrachtgever door te berekenen.
 8. Het verslag m.b.t. de verkoopopname van een woning is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik, hier wordt dus géén officieel taxatierapport van uitgewerkt voor de gebruiker.
 9. Wonex.nl behoudt zich het recht voor om alle extra kosten m.b.t. de gepubliceerde advertentie(s) aan de gebruiker door te berekenen wanneer de woning langer dan 1 jaar gepubliceerd staat, een en ander conform artikel 3.9 van dit reglement.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 5: Service / faciliteiten

 1. Wonex.nl maakt het voor de gebruiker mogelijk om via de website gebruik te maken van diverse faciliteiten. Deze bestaan onder meer (doch niet uitsluitend) uit het door Wonex.nl aan de gebruiker via haar website bieden van mogelijkheden tot:
  1. het door de gebruiker via de website aanvragen van bezichtigingen van een object;
  2. het door de gebruiker via de website doen van biedingen op een object;
  3. het door de gebruiker via de website aanvragen van een taxatie van de eigen woning of van een object;
  4. het door de gebruiker via de website aanvragen van een hypotheekadvies;
  5. het door de gebruiker via de website aanvragen van een fotoservice van de eigen woning;
  6. het door de gebruiker via de website aanvragen van producten zoals in de Wonexshop is geëtaleerd;
  7. alle door Wonex aangeboden en ontwikkelde producten en services.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 6: Taxaties en hypotheekadvies

 1. In geval van een aanvraag van een gebruiker voor een taxatie en/of een hypotheekadvies, geldt het volgende:
 2. Wonex.nl werkt nauw samen met verschillende taxateurs, en een hypotheekbank en zal, naar aanleiding van een aanvraag van de gebruiker tot een taxatie dan wel hypotheekadvies, deze taxateur/hypotheekbank contact met de gebruiker laten opnemen. Het staat de gebruiker vrij om met de taxateur/hypotheekbank al dan niet een overeenkomst te sluiten.
 3. Indien de gebruiker zelf via de website een taxatie of hypotheekadvies wenst aan te vragen, zal hij daartoe zelf opdracht moeten geven aan een de taxateur/hypotheekbank. Wonex.nl kan de gebruiker daarbij behulpzaam zijn. In het geval een opdracht tot het leveren van een dienst via Wonex.nl wordt gegeven aan een taxateur/hypotheekbank, heeft de gebruiker een zelfstandige overeenkomst met die taxateur/hypotheekbank en zijn diens voorwaarden van toepassing. Wonex.nl is bij een dergelijke overeenkomst tussen de gebruiker en een taxateur/hypotheekbank geen partij.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 7: Bezichtigingen / vragen

 1. De gebruiker kan via de website een vraag stellen of een bezichtiging aanvragen bij de verkoper(s) door te zoeken in het aanbod. Op de verschenen webpagina vindt de gebruiker uitgebreide informatie over het object. Vervolgens kan de gebruiker via een digitaal formulier een bezichtiging aanvragen of een vraag stellen door o.a. zijn persoonlijke gegevens in te vullen. De gebruiker kan dit digitale formulier niet verzenden indien hij zich niet bekend en akkoord heeft verklaard met het Gebruikersreglement en de gebondenheid daaraan heeft aanvaard. Het Gebruikersreglement dient dus eerst zorgvuldig door de gebruiker te worden gelezen. Door op de button "verzenden" te klikken wordt het verzoek van de gebruiker direct via een e-mail aan de verkoper(s) van het object kenbaar gemaakt alsmede wordt verklaard akkoord te zijn en gelezen te hebben van het Gebruikersreglement.
 2. Het aanvragen van bezichtigingen of het stellen van een vraag vindt slechts plaats op de in art. 6.1 beschreven werkwijze van dit gebruikersreglement.
 3. De gebruiker heeft in het kader van de (mogelijke) aankoop van een object een onderzoeksplicht. Om die reden adviseert Wonex.nl de gebruiker om zich bij de bezichtiging van het object te laten bijstaan door een (NVM)makelaar, die de gebruiker bij het aankoopproces van een object begeleidt.
 4. De gebruiker dient, om gebruik te kunnen maken van de diensten van de genoemde (NVM)makelaar, zelf een overeenkomst te sluiten met deze (NVM)makelaar. Diens voorwaarden zijn daarop van toepassing. Wonex.nl is bij een dergelijke overeenkomst tussen de gebruiker en de voornoemde (NVM)makelaar geen partij.
 5. De gebruiker gaat akkoord dat Wonex.nl de gegevens van de gebruiker beschikbaar stelt aan met Wonex.nl samenwerkende bedrijven.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8: Biedingen

Hoe gaan onderhandelingen bij Wonex in z'n werk?

Een potentiële koper kan via de betreffende advertentie op Wonex.nl een openingsbod uitbrengen. De koper krijgt direct per e-mail een bevestiging van het openingsbod dat is uitgebracht. Daarnaast wordt het bod rechtstreeks naar Wonex verstuurd, een Wonex-makelaar beoordeelt het voorstel en stuurt het voorzien van een onderhandelingsadvies per e-mail door naar de verkoper. De verkoper stuurt zijn reactie op het voorstel per e-mail terug naar Wonex die dit vervolgens zal doorsturen naar de koper. De koper kan vervolgens weer een tegenvoorstel doen door te antwoorden op deze e-mail.

Koper <-----> Wonex <-----> Verkoper

Let op! Koper kan middels de gangbare communicatiemiddelen een bod uitbrengen. Wonex.nl kan in het onderhandelingsproces een adviserende rol spelen.

 1. De gebruiker kan via de website biedingen doen op een object door een woning in het aanbod te zoeken. Op de verschenen webpagina vindt de gebruiker uitgebreide informatie over het object. Vervolgens kan de gebruiker via de button "Doe een bod" een bod doen op het door hem gekozen object. Een bod bestaat niet alleen uit een koopprijs, maar ook eventuele aanvullende voorwaarden die de koper wil stellen. Vervolgens kan het bod worden voorgelegd aan Wonex.nl en de verkoper door op de button "verzenden" te klikken. De gebruiker wordt vervolgens via de e-mail of telefonisch door Wonex.nl op de hoogte gebracht van de reactie van de verkoper op het bod.
 2. De op de website in de advertentie vermelde koopprijs van een object geldt als een uitnodiging tot het doen van een bieding. Acceptatie van de vraagprijs en de door verkoper gestelde overige voorwaarden brengt geen overeenstemming tussen de verkoper en de gebruiker tot stand. Voor het geval een gebruiker het object dus wil aankopen voor de op de website vermelde vraagprijs, zal de gebruiker een bieding ter hoogte van de vraagprijs (en eventuele andere voorwaarden) moeten doen. Pas indien de verkoper die bieding aanvaardt, is sprake van overeenstemming.
 3. Biedingen vinden slechts plaats op de door Wonex.nl op haar website aangegeven wijze.
 4. Slechts bij een volledig ingevuld biedingsformulier zal Wonex.nl de bieding in behandeling nemen.
 5. Wonex.nl verplicht zich om alle biedingen aan de verkoper van het object door te geven. De gebruiker kan geen enkel recht ontlenen aan zijn gedane bieding. Het is dan ook aan de verkoper van het object zelf om al dan niet in te gaan op een door de gebruiker uitgebrachte bieding.
 6. Onderhandelingen zullen in het algemeen pas starten wanneer de verkoper een tegenbod doet. Uiteraard zal Wonex.nl de gebruiker hiervan op de hoogte brengen.
 7. De gebruiker gaat akkoord dat Wonex.nl de gegevens van de gebruiker beschikbaar stelt aan met Wonex.nl samenwerkende bedrijven.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9: Overeenstemming en koopovereenkomst

 1. Indien de gebruiker en de verkoper van het object het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken voor de koop van het object is er sprake van overeenstemming.
 2. Er is echter pas sprake van een koopovereenkomst nadat beide partijen de schriftelijke koopovereenkomst hebben ondertekend. Partijen zijn dus niet gebonden zolang geen schriftelijke koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Aan mondelinge toezeggingen van de ander kunnen door een partij geen rechten worden ontleend.
 3. De gebruiker verplicht zich door acceptatie van dit Gebruikersreglement om binnen drie werkdagen nadat tussen partijen overeenstemming is bereikt, een notaris aan te wijzen die de koopovereenkomst voor de gebruiker en de verkoper zal opstellen. Doet de gebruiker dat niet of niet tijdig, dan heeft de verkoper het recht de gebruiker schriftelijk of per e-mail mee te delen dat hij door die termijnoverschrijding niet gebonden is aan de gebruiker (als koper) en staat het de verkoper aldus vrij om verkooponderhandelingen met derden te openen c.q. een koopovereenkomst met derden te sluiten.
 4. De gebruiker verplicht zich door acceptatie van dit Gebruikersreglement om de door de hem aangewezen notaris opgestelde koopovereenkomst te ondertekenen dan wel de notaris daartoe te machtigen. Voor zover mocht blijken dat de gebruiker de koopovereenkomst niet heeft ondertekend en aan de notaris heeft geretourneerd:
  1. binnen 5 werkdagen nadat hij daartoe van de notaris een uitnodiging heeft ontvangen, of;
  2. binnen 5 werkdagen nadat deze per aangetekende post met ontvangstbevestiging naar de gebruiker is toegezonden, of;
  3. binnen 5 werkdagen nadat deze tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs door de notaris aan de gebruiker ter hand is gesteld, is de verkoper bevoegd om de gebruiker schriftelijk of per e-mail mee te delen dat hij door de termijnoverschrijding niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming en is verkoper aldus vrij om verkooponderhandelingen met derden te openen c.q. een koopovereenkomst met een ander/derde te sluiten.
 5. Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de gebruiker ingevolge de wet nog drie dagen bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd kan de gebruiker zonder opgaaf van redenen van de koop afzien.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 10: Risico van opslag informatie

 1. Wonex.nl verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige verwerking van de door de gebruiker uitgebrachte biedingen, dan wel de door de gebruiker verstrekte gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt Wonex.nl geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. De gebruiker draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij Wonex.nl of derden opgeslagen biedingen, gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van Wonex.nl.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 11: Vertrouwelijke informatie

 1. Door de aanmelding op of reageren/bieden via de website geeft de gebruiker Wonex.nl door acceptatie van dit gebruikersreglement de bevoegdheid voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde (persoons)gegevens. Wonex.nl neemt de door haar verkregen (persoons)gegevens op in een daartoe aangehouden database.
 2. Wonex.nl zal de (persoons)gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de door Wonex.nl aan de gebruiker geboden service/faciliteiten van met Wonex.nl samenwerkende bedrijven dan wel de mogelijke totstandkoming van een koopovereenkomst met de verkoper ter zake een object. Wonex.nl zal deze (persoons)gegevens niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden verstrekken, behoudens verplichting daartoe volgens enige wettelijke bepaling c.q. op bevel van het bevoegd gezag.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Hoewel de grootst mogelijke aandacht en zorg is en wordt gegeven aan de website van Wonex.nl, is Wonex.nl nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, bijzondere schade en/of morele schade als gevolg van of in verband met:
  1. het handelen of nalaten van Wonex.nl in de ruimste zin des woords;
  2. het gebruik door de gebruiker van de website en de via de website aan de gebruiker geboden service/faciliteiten in de ruimste zin des woords; dit behoudens voor zover aan de grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van Wonex.nl is te wijten, dan wel indien zulks uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit.
 2. Gebruiker vrijwaart Wonex.nl tegen alle aanspraken inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de gebruiker van de website.
 3. Een zelfde beperking als in art. 11.1 geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die Wonex.nl bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt.
 4. Wonex.nl is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte schade als gevolg van het schenden van de gebruiker van diens onderzoeksplicht en/of als gevolg van het niet inschakelen van een (NVM)makelaar door de gebruiker (zie artikel 6.3 van dit Gebruikersreglement). Dit komt geheel voor risico van gebruiker. Gebruiker vrijwaart Wonex.nl tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. In elk geval vrijwaart gebruiker Wonex.nl voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Wonex.nl zal worden uitgekeerd te boven gaan.
 5. Wonex.nl is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte schade als gevolg van door gebruiker op de website van Wonex.nl geplaatste (onjuiste en/of onvolledige) biedingen (zie artikel 7 van dit Gebruikersreglement). Dit komt geheel voor risico van gebruiker. Gebruiker vrijwaart Wonex.nl tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. In elk geval vrijwaart gebruiker Wonex.nl voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Wonex.nl zal worden uitgekeerd te boven gaan.
 6. Niet nakoming van de in lid 1 t/m 4 van artikel 8 bedoelde verplichtingen komt geheel voor risico van gebruiker. Gebruiker vrijwaart Wonex.nl tegen alle aanspraken van derden ter zake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door een door de gebruiker de onder lid 1 t/m 4 van dit artikel bedoelde verplichtingen niet nakomt. In elk geval vrijwaart gebruiker Wonex.nl voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Wonex.nl zal worden uitgekeerd te boven gaan.
 7. Wonex.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van gegevens in de verkooptekst/beschrijving(en) van de woning. De verkoper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het opstellen en invoeren van de verkooptekst/beschrijving(en) van zijn woning en draagt zelf alle verantwoordelijkheden m.b.t. de inhoud en juistheid hiervan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 13: Overmacht

 1. Zonder beperking van het gestelde in artikel 11 is Wonex.nl niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige vorm van vertraging of verstoring van prestaties als direct of indirect gevolg van overmacht, krachten of oorzaken buiten de invloedssfeer van Wonex.nl, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur, stroomuitval, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onrust, personeels- of materiaaltekorten, branden, overstromingen, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsacties, wanprestatie van derden of verlies van of storingen in verwarming, verlichting of luchtregulatie.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 14: Links

 1. De website van Wonex.nl kan zogenaamde links naar andere sites bevatten. Wonex.nl heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de inhoud van) die websites.
 2. Wonex.nl is niet aansprakelijk voor enige schade door de gebruiker geleden, uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, tengevolge van het gebruik of bezoek door de gebruiker van de in lid 1 bedoelde links.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 15: Wijzigingen

 1. Dit Gebruikersreglement kan door Wonex.nl worden gewijzigd. Tussen de gebruiker en Wonex.nl geldt de meest recente versie van het Gebruikersreglement.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 16: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op ieder geschil, ten gevolge van en gerelateerd aan het gebruik van de website door de gebruiker, is Nederlands recht van toepassing. Een geschil zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 17: Herroepingsrecht

 1. Bij de aanschaf van een Wonex-pakket en/of eventuele aanvullende diensten en/of producten is het verplicht dat de opdrachtgever afziet van zijn recht op herroeping / bedenktijd / retour. Middels een vinkje in het bestelproces stemt opdrachtgever hiermee in. Zodoende is Wonex.nl niet verplicht het aankoopbedrag terug te betalen indien opdrachtgever geen of gedeeltelijk gebruikmaakt van onze producten en/of diensten.

Terug naar inhoudsopgave

Waarom Wonex.nl?

 • Snelle publicatie op Funda en Wonex.nl
 • V-bord, raamposter en sticker
 • Advies woningwaarde door taxateur
 • Begeleiding bij onderhandeling
 • Uitstekende klantenservice

Funda cijfer

8,7
Alle referenties

Gratis proefaccount

Kijk vrijblijvend rond in 'Mijn Wonex'

Popup